Διαδικασία & προϋποθέσεις εισαγωγής

Οι υποψήφιοι/ες μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες υποβάλλουν φάκελο υποψηφιότητας με τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση (μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΝΑΥΤΙΛΟΣ) (για το εγχειρίδιο χρήσης πατήστε εδώ)
2. Βιογραφικό σημείωμα
3. Αντίγραφο πτυχίου (με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ, όπου απαιτείται)
4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
5. Δύο (2) συστατικές επιστολές εάν ο/η υποψήφιος/α δεν προέρχεται από το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου
6. Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης μιας ξένης γλώσσας από οποιονδήποτε αναγνωρισμένο ελληνικό ή ξένο φορέα διεξαγωγής εξετάσεων γλωσσομάθειας (για τους/τις αλλοδαπούς/ές υποψηφίους/ιες απαιτείται επιπλέον βεβαίωση ελληνομάθειας επιπέδου Β2)
7. Αντίτυπο πτυχιακής εργασίας (εφόσον υπάρχει)
8. Αντίτυπα δημοσιεύσεων (εφόσον υπάρχουν)
9. Οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό προσόντος θεωρεί ο/η υποψήφιος/α ότι θα συμβάλει στη θετική αξιολόγηση της υποψηφιότητάς του/της.

Η επιλογή των υποψηφίων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γλωσσολογία Νοτιοανατολικής Μεσογείου» γίνεται σε δύο στάδια:

  • στο πρώτο στάδιο αξιολογείται η πληρότητα του υποβληθέντος φακέλου υποψηφιότητας
  • στο δεύτερο στάδιο οι υποψήφιοι/ες που θα έχουν επιλεγεί από το πρώτο στάδιο καλούνται σε συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής Επιλογής.