Χρήσιμα έγγραφα

1. Θεσμικό πλαίσιο μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα (Ν.3685_2008)

2. ΦΕΚ ίδρυσης ΠΜΣ «Γλωσσολογία Νοτιοανατολικής Μεσογείου» (ΦΕΚ ΠΜΣ Γλωσσολογίας)

3. Διαφημιστικό φυλλάδιο ΠΜΣ «Γλωσσολογία Νοτιοανατολικής Μεσογείου» (Διαφημιστικό_ΠΜΣ)

4. Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας ΠΜΣ «Γλωσσολογία Νοτιοανατολικής Μεσογείου» (Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας)

5. Οδηγός συγγραφής εργασιών & μεταπτυχιακής διατριβής (Σύντομος οδηγός συγγραφής εργασιών)