Διάρκεια σπουδών & Μεθοδολογία υλοποίησης

Διάρκεια σπουδών
Το ΠΜΣ διαρκεί 18 μήνες (90 ΕCTS), από τους οποίους το τελευταίο εξάμηνο αφιερώνεται στη συγγραφή της μεταπτυχιακής διατριβής.

Μεθοδολογία υλοποίησης
Το πρόγραμμα υλοποιείται με πρότυπες μορφές εκπαίδευσης που συνδυάζουν:

  • διά ζώσης μαθήματα/συναντήσεις, η παρουσία στα οποία είναι υποχρεωτική
  • αξιοποίηση μεθόδων σύγχρονης εκπαίδευσης με τη χρήση ψηφιακών μέσων, στο πλαίσιο των κανόνων της επιστήμης και της τεχνολογίας.